Bestel online! | Advies nodig? Bel 0113-760905
Stalen aanvragen Offerte

Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van kracht voor al onze offertes en elke met ons gesloten overeenkomst. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend, indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige leveringsvoorwaarden. In geval van twijfel prevaleren onze voorwaarden.

 1. Voor onjuiste gegevens of vergissingen in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, is uwkunstgras niet aansprakelijk. Wij kunnen niet verplicht worden te leveren tegen een eventueel onjuist afgedrukte prijs.

Offertes

 1. Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend; acceptatie van een kunstgras-offerte en/of ons overige aanbod,  bindt ons slechts, indien deze schriftelijk door ons is bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering een begin is gemaakt. Het voorgaande is ook van toepassing op de door ons personeel in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen, alsmede door hen gemaakte afspraken.

Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens

 1. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, alsmede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe. Zonder toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.
 2. De in onze offerte, catalogi, brochures, prijslijsten en ander materiaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Tenzij onzerzijds schriftelijk een garantie wordt verstrekt.

Prijzen

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend. Gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en dergelijke factoren.
 2. Indien in één of meer van de genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en inclusief omzetbelasting genoteerd.

Levering

 1. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie ‘vrachtvrij afleveradres’. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), behouden wij ons voor de vrachtkosten van de kunstgras-service en overige in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende tarief.
 2. Door ons te leveren goederen reizen voor u op eigen risico. Worden goederen op het afleveradres geweigerd, draagt de afnemer niettemin het risico.

Levertijden

 1. De door ons opgegeven geplande afleverdatum is vrijblijvend en geldt slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Overschrijding van een bepaalde leveringstermijn door welke oorzaak ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade door hem of door derden eventueel geleden; noch verkrijgt onze afnemer daardoor het recht tot ontbinding van de overeenkomst of de bevoegdheid tot opschorting van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken, dan wel een andere met hem aangegane overeenkomst.
 2. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen van de goederen in gedeelten uit te leveren. In dat geval zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen. Onverminderd het voorgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. Geschiedt dit niet dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is in verzuim en zijn wij bevoegd tot annulering van de overeenkomst.

Annulering

 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld – zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de omstandigheden. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering, zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. In geval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen – waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht – zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of een ingebrekestelling nodig is, de transactie ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding. Voorts zijn wij bevoegd ook alle andere met de betrokken afnemers lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

Betaling

 1. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op onze giro- of bankrekening. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder ter handstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 2. Bij niet tijdige algehele betaling van factuur bedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer voorts boeterente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente plus 2 procent punten. Ook zijn wij dan bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betreffende of andere transacties op te schorten.
 3. Wanneer wij bij niet-tijdige betaling onze vordering(en) ter incasso in handen van derden stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven, in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer, te onze keuze kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen en boeterente).
 4. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of een bankgarantie.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat de vorderingen op de afnemer uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht te verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van uwkunstgras.nl te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd, zijn gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer de garantie op ons welke onze leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
 2. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten wanneer daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring. Wegens breukschade wordt nimmer een garantie verleend.
 3. Door uwkunstgras.nl wordt nimmer verdergaande aansprakelijkheid aanvaard dan de verplichting tot het vervangen van het geleverde product waaraan de fouten kleven, waarbij wij met name ook niet voor vergoeding van verdere schade kunnen worden aangesproken, met inbegrip van transportkosten en gevolgschade. De afnemer dient ons te vrijwaren voor iedere vordering van derden ter zake door deze geleden schade.

Reclamaties

 1. Reclamaties moeten binnen acht werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend, vergezeld van de betrokken pakbon. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
 2. Op goederen van ons magazijn afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen.
 3. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

KvK nummer 65900170
BTW nummer NL125373508B01

De voordelen van uw Kunstgras
 • Meerdere vestigingen in Nederland & België
 • Geproduceerd in Nederland
 • Gratis stalenpakket
 • Uit voorraad leverbaar, wilt u direct meenemen? Geef u bestelling dan door via de webshop of info@uwkunstgras.nl
 • 10 jaar UV garantie
 • Wij versturen uw Kunstgras in Nederland & België
Inspirerende klantfoto's

Wij delen graag mooie klantfoto's. Gebruik #uwkunstgras op Instagram en laat zien waar je blij mee bent!